KAPASİTE RAPORU TANIMI

Sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları Sanayi Odaları düzenlemektedir.

İmalat sanayi, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.

Odalarca görevlendirilen ekspertiz heyeti ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra TOBB’un onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda TOBB tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Ayrıca, özel kuruluşların ve kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.

KAPASİTE RAPORUNUN KULLANILDIĞI YERLER

Kapasite Raporları ;

– Yatırım Teşvik Belgesi,
– Dahilde İşleme İzin Belgesi,
– Geçici Kabul İzin Belgesi başvurularında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
– Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi başvurularında,
– Muhtelif İthalat ve İhracat İşlemlerinde,
– Resmi ve Özel İhalelerde,
– Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Teminlerinde,
– Tahsisli veya İthalinde Tarife Kontenjanı Uygulanan Hammaddelerin Temininde,
– İmalatçı Belgesi Alımında,
– Vergi İncelemelerinde,
– Kamunun Muhtelif Amaçlı İncelemelerinde

gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

KAPASİTE RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde üç yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan iki ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

Raporda yer alan makineler kiralık veya kira sözleşmesi süresi 3 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Makine Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makineler için kapasite raporu düzenlenmez.

KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

Kapasite Raporu İstek Formu, odalardan ücretsiz temin edilebilmektedir. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurularak ilgili odaya dilekçe ile başvuru yapılır.

KAPASİTE RAPORU İÇİN İSTENEN BELGELER

– Dilekçe
– Odadan temin edilen ve firma tarafından doldurulan Kapasite Raporu Başvuru Formu
– Kapasite Raporunu ilk defa çıkartacak olan firmaların Makinelere ait Fatura fotokopileri. Daha önce kapasite raporu çıkartılmış ise makine parkına ilave edilen makinelerin fatura fotokopileri (fatura fotokopilerinin makinelerin müracaat formuna yazılan sıraya göre derlenmesi ve faturası bulunmayan makinelerin yazılmaması gerekmektedir.)
– Finansal Kiralama yolu ile alınan makineler mevcut ise söz konusu makinelere ait Leasing Sözleşmesi fotokopileri
– Kiralık olan makineler için kira sözleşmesinin fotokopisi ve kiraya verenin sahiplik belgesi fotokopisi (sözleşmenin noter tasdikli olması gereklidir.)
– Son ayın SSK Prim Bildirgesi ve Tahakkuk fişi fotokopileri
– İmalat yapılan adresin Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda sayılan belgelerin dosya halinde Sanayi Servis Müdürlüğüne getirilerek başvurunun yapılması gerekmektedir.

KAPASİTE RAPORU KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR

İşyeri Taşındığında Ne Yapılmalıdır?

İşyerinin taşınması kapasite raporunun iptalini gerektirmektedir. Ancak firma yeni adresini bağlı olduğu odaya bildirerek tescil ettirmesi ve yeni adres için kapasite raporunda adres değişikliği başvurusunda bulunması durumunda iptal işlemi gerekmez sadece mevcut kapasite raporunda adres değişikliği yapılır.

Firmanın Kapasite Raporu Ön Kapak Bilgilerinde Değişiklik Olduğunda Ne Yapılmalıdır?

Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (ünvan, adres, telefon, faks, tescilli sermaye vb.) değişiklik olması halinde, firmanın ilgili odalara belgeleriyle başvuruda bulunması durumunda rapor üzerinde gerekli düzeltmeler yapılmakta ve raporun geçerliliği devam etmektedir.

Kapasite Raporu Neden İptal Edilir?

Kapasite raporunda, kapasitesi hesaplanmış makinelerden bir kısmının veya tümünün satılması, başka bir firmaya kiralanması, işyerinin taşınması, işyerinin kapanması halinde kapasite raporu iptal edilir.

Kapasite Raporuna Makine, Mamul veya Hammadde İlave Ettirmek İçin Ne Yapılmalıdır?

Değişikliğin gerekçelerini belirten şekilde ve yapılabiliyorsa hesaplamalar yolu ile de gösterilerek ilgili odalara bir dilekçe ve kapasite raporunun aslı ile müracaat edilir. İlgili odaca yapılan incelemeden sonra Odalar Birliğinin de onayı alınarak gerekli değişiklik yapılır.

Makine ve Tesisata Ait Kira Sözleşmesinin Noter Tasdikli Olma Zorunluluğu Var mı?

Kira sözleşmesinin mutlaka noter tasdikli sureti sunulmalıdır.

Geçerlilik Süresi Sona Eren Kapasite Raporunun Vize İşlemi Yapılır mı?

Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlarına vize işlemi yapmak söz konusu değildir. Süresi dolan kapasite raporlarının herhangi bir geçerliliği kalmaz. İlk defa kapasite raporu düzenlenecek gibi başvuru ve işlemler yapılır.

Birden Fazla İşyerinde Faaliyet Gösteriliyor İse Her Adres İçin Ayrı Ayrı Kapasite Raporu Düzenlenir mi?

Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makine ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işçi kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu taktirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.

Menü