YERLİ MALI BELGESİ NEDİR?

Yerli malı belgesi nedir sorusu için öncelikle yerli malı kavramının tanımını yapalım. Yerli malı, tamamen Türkiye’de üretilmiş veya üretim sürecinin önemli bir kısmı ile ekonomik değeri olan işçilik kısmının Türkiye’de yapıldığı ürünler olarak ele alınır.

Yerli malı belgesi alınabilmesi için gerekli şartlar ile ilgili tebliğ 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

YERLİ MALI BELGESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yerli malı belgesi, son zamanlarda özellikle KOSGEB desteklerinde karşımıza çıkan bir konudur.

Kuruluşlar, KOSGEB tarafından belirlenen program ve proje limitlerine ilave olarak projeye konu olacak makine ve teçhizatın, yerli malı belgesine sahip olması durumunda bu destek oranlarına %15 ilave edilmektedir.

Yerli malı belgesi ayrıca kamu ihalelerinde de talep edilebilmekte ve ihaleye giren firmalar için de fiyat avantajı sağlayabilmektedir.

YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Yerli malı belgesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret ve Sanayi odalarından alınmaktadır.

YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yerli Malı belgesi alınabilmesi için iki ön koşul bulunmaktadır:

1.Sanayi sicil belgesi,

2.Kapasite raporu.

Bu iki belge olmadan yerli malı belgesi başvurusu yapılamaz. Bu iki koşulun sonrasındaki en önemli konu ürünün yerli katkı oranının en az %51 olmasıdır.

Yerli katkı oranının hesaplanması; yerli katkı oranı hesap cetvelinin üretici tarafından doldurulması ile belirlenir. Üretici tarafından yapılan bu hesaplamanın ardından mali açıdan bağımsız bir mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uyumluluğu kontrol edilir ve onaylanır.

Yerli malı oranının teknik olarak değerlendirilmesi ayrıca eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından konularında uzman üniversitelerin ilgili bölümlerinden seçilir ya da bağlı olunan oda’dan talep edilir.

YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi (Ek-1) ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar.

Bu belgeler şunlardır:

 1. Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi,
 2. Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (Ek-2),
 3. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek-3) ve hesaplamada baz alınan belgeler,
 4. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti,
 5. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri).
 6. Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır
 7. Sanayi Sicil Belgesi sureti
 8. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti
 9. Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)
 10. Müstahsil makbuzu veya fatura sureti
 11. Maden Ruhsatı sureti
 12. Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri)

Üretici tarafından hazırlanan tüm bilgi ve belgeler, ilgili oda/borsa tarafından Tebliğ ve bu Uygulama Esaslarına uygunluk açısından kontrol edilir. Yerli malına konu sanayi ürününün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite/Ekspertiz Raporu ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir

Menü